Om Fastigheten

OVK:
Intyg finns i port.

Energideklaration:
Utförd 2018-10-04 – giltig i 10 år.

Genomförda renoveringar mellan år 1960-2015:
1963
Alla körbanor och parkeringsplatser asfalterades. (Troligen den första asfalteringen)

1965
En omfattande reparation av stora värmepannan görs.

1967
Alla fönster och garagedörrar målas.

1970
Trapphuset vid Trädgårdsvägen 15 målas om.

1971
Trapphuset vid Allévägen 13A målas om.

1972
Ett trapphus och tvättstugorna målas om.

1974
En ny värmepanna installeras.

1976
Tre trapphus målas om (troligen Trädgårdsvägen 9-13). Tv antennerna helrenoveras. Alla avloppsledningar rensas.

1977
Källare och garageportar målas om (av medlemmarna). Fönster och balkonger målas om (troligen av medlemmarna).

1978
Alla plåtarbeten på taket målas om. Fönster och balkonger målas om (troligen av medlemmarna). Tvättstugor och källarutrymmen målas om (av medlemmen Alf Dåverstedt).

1982
Anslutning till kommunens fjärrvärmenät sker. Balkongernas utsidor målas om (av medlemmarna). Taket till huskropp B behandlas (tjäras).

1983
Taken på huskropparna A och B ytbehandlas (tjäras).

1984
Omfattande målningsarbeten utförs.

1987
Trapphusen vid Trädgårdsvägen 17 och 19 renoveras (målas om).

1989
Ny takbeläggning läggs. VVS-systemet renoveras. Upprustning av ventilationssystemet påbörjas.

1990
Takarbetet fullföljs. Delrenovering av tvättstugan vid Trädgårdsvägen görs. Ventilationsupprustningen fortsätter. Skyddsrummen rustas upp.

1991
Renovering av tvättstugorna fullföljs. Ventilationsupprustningen fullbordas.

1992
En värmeväxlare i pannrummet byts ut. Tv-utrustningen byts ut för att möjliggöra mottagningen av vissa kanaler.

1993
Ytterligare en värmeväxlare byts ut i pannrummet.

1994
Trapphusen vid Trädgårdsvägen 9-13 byggs om (glasväggarna sätts igen). Samtliga lägenhetsfönster (ej balkongfönster) målas om och åtgärdas. De två väggarna mellan huskropparna åtgärdas bl.a sätts ”fönsterna” igen. Taklanterninerna renoveras. Taktätning görs.

1996
Kabel-Tv införs.

1999
Värmecentralen reparerades. Några av källartrapporna renoverades.

2000-2001
Dräneringsledningar samt spill och dagvattenledningar inom och utom fastigheten vid huskropparna Trädgårdsvägen 9-13 samt vid Allévägen byts ut. I samband med detta har källarväggar vattenisolerats. Uppgrävning och bortforsling av gamla oljetankar samt sanering av oljeskadad jord. Renovering av ytskiktet i tvättstugan vid Allévägen 13B, samt installation av torktumlare. Takomläggning på samtliga huskroppar. Sju nya parkeringsplatser byggdes intill korsningen Trädgårdsvägen-Allevägen, samtliga med motorvärmaruttag. Parkeringsplatserna vid Allévägen försågs med nya elstolpar och motorvärmaruttag. Nya motorvärmare monterades vid P-platserna Trädgårdsvägen 15-19. Samtidigt gjordes 2 nya parkeringsplatser.

2002-2003
Byte av huvudstamventiler i källaren och utbyte av radiatorventiler så att injustering av lågflödessystem skulle kunna ske för att minska fjärrvärmeförbrukningen. Tvättstugan vid Trädgårdsvägen 17 har renoverats och försetts med torktumlare och matt-tvättmaskin. Installation av ny värmeväxlare och nytt expansionskärl i undercentralen.

2000-2004
Stambyten och badrumsrenoveringar inkluderande nytt elsystem (femledar-system) i hela fastigheten utfördes.

2003-2004
Dränering och fuktisolering runt gaveln Trädgårdsvägen 17-19 (från innergården Trädgårdsvägen 17 fram till parkeringen på Trädgårdsvägen 17). Borttagning av löst sittande puts från fasaden. Arbetet slutfördes våren 2004 i och med att jord fylldes runt hela gaveln.

2004
Iordningställande av ett rum i källaren Trädgårdsvägen 13 till arkivrum för föreningen. Utbyte av båda centrifugerna i tvättstugorna på Allévägen 13B och Trädgårdsvägen 17. Upprustning av föreningens lekplats på innergården enligt gällande EU-regler. Nya gungor, riktig gungsand, iordningställande av klätterhuset och ny sandlåda. Utbyte av samtliga garage och källarportar i hela fastigheten. Uppdatering av Com hems kabel-TV-nät i hela fastigheten. Uppsättning av plåtar utanpå samtliga ventilationskanaler för att undvika att fåglar flyger in och bygger bon.

2005
Föreningen inför nya ordningsregler, beslutade av styrelsen 2005-04-13 att gälla från och med 2005-04-14. Asfalteringsarbeten utförs framför garagen vid Allévägen 13 samt vid dagvattenbrunnarna och entréportar. Föreningen inför nya stadgar. Godkända av bolagsverket 2005-06-16.

2006
Fönster-, balkong- och fasadrenovering genomförs. Trapphusen i Trädgårdsvägen 9-13 målas om. Arbetet med markåterställning samt vissa slutförande sker våren 2007. Föreningens kontor renoveras efter att blivit översvämmat med kloakvatten.

2007
Slutförande av kvarvarande arbeten från fönster-, balkong och fasadrenovering görs. Dock återstår problem med fasaden på hus 1 (Trädgårdsvägen 15-19) samt återställande av marken runt samma hus, vilket planerades att åtgärdas 2008. Fasadens ventilaion förbättras genom att takfläktarna på respektive huskropp förses med elektriska avkännare som bättre kan fördela till- och frånluft till lägenheterna. Föreningens samtliga lås byts hösten 2007. Avloppsrören under innergården och mot villorna nedanför föreningens fastighet repareras genom att de förses med inplastade rör.

2008
Föreningen tar ned rönnarna vid parkeringsplatserna på Allévägen samt en stor lönn på innergården. Rönnarna var dåliga och riskerade att falla på bilarna. Lönnen var angripen av röta. Föreningen har genomfört en energideklaration samt fått den godkänd. Föreningen har genomfört mätning av PCB i fastigheten, ingen PCB hittades.

2009
Trapphusen på Allévägen samt Trädgårdsvägen 15-19 målades om. Trapphusen Trädgårdsvägen 9-13 målades om i samband med fönster-, balkong och fasadrenoveringen. Problemen med fasaden på Trädgårdsvägen 15-19 åtgärdades och besiktades. Marken runt huset återställdes och buskar planterades. Rosor planterades på innergården vid garagen. De stora lönnarna samt en björk på innergården närmast garagen beskars för att öka på ljusinsläppet till lägenheterna på Trädgårdsvägen 9-13. Samtliga parkeringsplatser målades om och numrerades. P-platserna på Allévägen snedställdes.

2010
Föreningen bytte i början av året rör och packningar i de vägghängda toalettmoduler som hade brister, i stort samtliga behövde åtgärdas. Läckagen på entrépartierna på Trädgårdsvägen 9-13 åtgärdades. Källarplanet på Trädgårdsvägen 17-19 sanerades och åtgärdades för att minska radonhalten vidtogs. De nygjorda socklarna på fasaden (de grå partierna) visade sig felaktigt utförda och började suga upp vatten samt ramla ned. Arbete med att reparera socklarna på fasaden startades i slutet av 2010 och pga tidig vinter avslutas under 2011.

2014
Lekplats – Föreningen uppdaterade sin lekplats. Belysning innergården, för att lysa upp grillplatsen samt lekplatsen är ny belysning uppsatt på två av de befintliga stolparna längs gångvägen.

2015
Portlås. Installation av portlås med bricka genomfördes. I samma stund passade man även på att byta ut bokningssystemet till tvättstugorna, som numera finns online på hemsidan.

2016
Gamla träd utanför Trädgårdsvägen 11-13 forslades bort och istället planterade man tre nya lönnar.

Gamla pannrummet har rivits på pannor, tankar, olja och sand.

Systematiskt brandskyddsarbete har införts, utrymningsmarkeringar och brandvarnare har monterats i samtliga allmänna utrymmen.

Rensning av köks – och badrumsavlopp har genomförts.